Abbink Personeelsdiensten | Stationsplein 81 | 1703 WE | Heerhugowaard | Nederland | 072 561 49 36 | personeelsdiensten@abbink-adviesgroep.nl

Verzuim & Arbodienstverlening

Casemanagement

Indien een werknemer zich ziek meldt, is er sprake van een verzuimprocedure vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Bij verzuim dient een casemanager aangewezen te worden.

De casemanager fungeert als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen zoals de bedrijfsarts, de leidinggevende en de werknemer. Daarnaast voert de casemanager de regie over het verzuimproces en coördineert alle interventies. Tevens hebben wij een signalerende rol voor frequent verzuim.

Onze aanpak

De casemanager van Abbink Personeelsdiensten begeleidt het totale verzuimproces, ziet er op toe dat alle procedurele en inhoudelijke stappen op het juiste moment en de juiste manier worden genomen en stuurt bij waar nodig. We ondersteunen alle partijen in het vinden van de juiste route met als doel samen te werken aan een structurele oplossing en een spoedige werkhervatting.

Hierbij werken wij nauw samen met bedrijfsarts, bedrijfspsychologen, arbeidsdeskundigen en mediators.

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid behelst meer dan alleen verzuimbestrijding en het terugbrengen van de verzuimfrequentie. Het omvat ook alle preventieve maatregelen om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Verzuimbeleid moet door de organisatie gedragen worden. Daarbij zijn een aantal vragen van belang:

Is het verzuim voor uw organisatie een speerpunt? Bent u op dit moment bereid tijd en energie te steken in verzuimbeheersing?

Hoe hoog is het verzuim? Betreft het lang of kort verzuim? Is er verschil tussen het verzuim op de verschillende afdelingen?

Onze aanpak

De casemanager van Abbink Personeelsdiensten maakt een analyse van het verzuim binnen uw organisatie en brengt risicoaspecten naar voren die het verzuim kunnen beïnvloeden. Aan de hand van de uitkomsten ontvangt u een advies over de te nemen stappen om uw schadelast structureel te verlagen. Het opstellen van een verzuimprotocol, op maat gemaakt voor uw organisatie, zorgt voor heldere en duidelijke afspraken voor alle betrokkenen.

Tot slot onderzoeken wij in hoeverre uw huidige beleid is aangepast aan de in 2017 aangepaste regels en wetgeving.

Training & coaching

Voor veel leidinggevenden is het casemanagement een lastig aspect binnen hun takenpakket.

Vaak ontbreekt tijd, het gevoel voor nood- zaak tot een strakke verzuimbegeleiding en vaardigheden om goede verzuimgesprekken te voeren. De aard van de relatie tot de zieke werknemer kan hierin een rol voeren. Daarnaast hebben leidinggevenden slechts op enkele momenten te maken met verzuim; een gedegen kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en tips en trucs voor een goede dossieropbouw zijn daardoor vaak niet paraat.

Onze aanpak

Abbink Personeelsdiensten kan voor uw organisatie verschillende trainingen samenstellen die gericht zijn op onder andere:

 • Gespreksvaardigheden verzuimgesprekken
 • Wet Poortwachter en dossiervorming
 • De leidinggevende als casemanager
 • Individuele coaching van leidinggevenden / casemanagers en personeelsadviseurs

Re-integratietraject 2e spoor

De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat zowel werkgever als werknemer bij langdurig verzuim er alles aan moeten doen passend werk te vinden.

Wanneer werkhervatting door ziekte in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet haalbaar blijkt, is re-integratie 2e spoor een prima pad voor terugkeer naar passend werk. Er wordt dan buiten de eigen organisatie gezocht naar passend werk.

Onze aanpak

Door de ziekte is er in de achterliggende periode veel nadruk gelegd op beperkingen. Opnieuw kijken naar mogelijkheden geeft kansen en perspectief. We coachen uw medewerker op het loslaten van belemmeringen. Zo creëren we een nieuwe uitdaging waarmee uw werknemer een volgende loopbaanstap kan zetten. Vaste aandachtspunten zijn:

 • Acceptatie en motivatie
 • Inzet van een werkervaringplek
 • Loopbaan profiel / Personal branding
 • Arbeidsmarkt actieplan
 • Sollicitatie en presentatie

Re-integratietraject 3e spoor / instroom WGA

Indien u als werkgever er voor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, is het van groot belang om de voortgang en re-integratie activiteiten van uw (ex) werknemer te blijven volgen.

Door de invoering van de Modernisering Ziektewet is dit ook aan de orde bij werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een traject 3e spoor is minder intensief dan een traject 2e spoor. De focus ligt op het coördineren van de sollicitatieactiviteiten en het monitoren van de belastbaarheid.

Onze aanpak

De loopbaancoach van Abbink Personeelsdiensten begeleidt uw (ex) werknemer in het solliciteren en legt alle activiteiten vast. Daarbij kan de betreffende (ex) werknemer gebruik maken van ons netwerk in de regio en een online vacaturetool.

Life- & loopbaancoaching

Ruim 60 procent van het ziekteverzuim heeft geen medische, maar een psychische oorzaak.

Ontwikkelingen in de privésfeer, een (te) hoge werkdruk of een reorganisatie zijn belangrijke voorspellers van stress gerelateerde klachten. Life- & loopbaancoaching is een interventie die kan ingezet te worden ter voorkoming van verzuim.

Daarnaast is life- & loopbaancoaching een middel dat ingezet kan worden om te bepalen of een medewerker nog op de juiste plek zit. Werknemers ontwikkelen zich, doen nieuwe ervaringen op en maken verschillende levensfasen door. Dit kan aanleiding zijn voor een koersverandering in werk.

Onze aanpak

Bij de begeleiding gaan wij uit van het bevorderen van de zelfredzaamheid van de werknemer. Samen met de coach stelt de werknemer een plan van aanpak op om zo snel mogelijk de werkzaamheden optimaal te kunnen hervatten.

We onderscheiden in de begeleiding 3 niveaus:

 • Individueel, zoals werkgedrag, vitaliteit en beleving van het werk
 • Functie, zoals functieprofiel werkplekaanpassingen en taakinvulling
 • Organisatie, zoals bedrijfscultuur, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden

Nieuws verzuim & arbodienstverlening

Geen berichten